Stanovy spolku Prevence4U2, z.s.

 

ČÁST I. Základní ustanovení – název, sídlo, povaha a cíle spolku

Článek 1
 1. Název spolku je Prevence4U2, z.s..
 2. Sídlem spolku je Na hlídce 22, 130 00 Praha 3, Česká republika.

 

Článek 2
 1. Spolek je spolkem ve smyslu § 214 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 2. Spolek je dobrovolným, nevládním, nezávislým a neziskovým spolkem fyzických a právnických osob.
 3. Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Má plnou právní subjektivitu a může svým jménem zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy.

 

Článek 3
 1. Základním cílem spolku je mobilizace podpory a solidárnosti lidí, organizací a úřadů v České republice za účelem
  1. zlepšení informovanosti veřejnosti a profesionálních kruhů v oblasti preventivní medicíny,
  2. včasné detekce, optimálního poskytování fyzické a psychologické péče a léčby chorob, zejména smrtelných onemocnění,
  3. zvyšování veřejného povědomí o vážnosti vážných nemocí,
  4. podpora výzkumu v této specifické oblasti zdravotnictví.
 2. Spolek podporuje iniciativy, které vedou ke zvýšení priorit nemocí prostaty ve zdravotnictví. Tento cíl je dosahován organizováním vnitrostátních akcí s domácí i mezinárodní účastí, vlastní účastí na mezinárodních akcích, poskytováním informací pomocí medií, konferencí, literatury, studia a výukovými výměnnými pobyty. Spolek dále publikuje informační, metodické a další materiály z oblasti své činnosti.
 3. Spolek může vystupovat jako partner v českých a mezinárodních organizacích s podobným zaměřením.
 4. Všechny činnosti spolku slouží podpoře výsledného dosažení zlepšení kvality života pacientů s chorobami prostaty a jejich rodin.

 

ČÁST II. Členství

 1. Členové spolku jsou dvojího druhu: zakládající členové a přidružení členové.
 2. Zakládajícími členy spolku jsou osoby, které se účastnili ustavující valné hromady spolku svolané přípravným výborem, a které byly ustavující valnou hromadou přijaty za členy spolku. Zakládajícími členy mohou být jak fyzické tak právnické osoby.
 3. Přidruženým členem spolku může být:
  1. fyzická osoba starší 18 let,
  2. právnická osoba, která není výrobcem, distributorem, dodavatelem či prodejcem léků nebo zdravotnického zařízení a je činná v oblasti související s výzkumem nebo léčením prostaty, která se nestala členem spolku v okamžiku konání ustavující valné hromady a která se zaváže respektovat stanovy spolku, souhlasí s tím, aby byla známa jako člen spolku a zaplatí členský příspěvek, stanovený výborem spolku.
 4. Přidružené členství vzniká schválením žádosti o přijetí za člena výborem spolku.
 5. Členství zaniká – vystoupením člena, a to ke dni doručení písemného oznámení na adresu spolku – zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady – úmrtím člena nebo likvidací právnické osoby, která je členem spolku – z důvodů nezaplacení členských příspěvků do stanoveného termínu.

 

ČÁST III. Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo podílet se na činnosti spolku, volit do orgánů spolku, obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, být informován o činnosti spolku.
 2. Fyzická osoba má právo být volena do orgánů spolku, právnické osoby toto právo nemají.
 3. Člen má povinnosti platit členské příspěvky, jejichž výši určí výbor spolku.
 4. Člen má povinnost dodržovat stanovy spolku a plnit povinnosti z nich vyplývající, zdržet se jednání, poškozujícího spolek či jednání, které je v rozporu s cíli spolku, ve věcech týkajících se spolku se řídit rozhodnutím orgánů spolku. Dále je povinen svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, které dobrovolně přijal.

 

ČÁST IV. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.
 2. Řádnou valnou hromadu svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Mimořádnou valnou hromadu svolá výbor spolku vždy, když o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku. Pozvánka na valnou hromadu se zasílá nejméně 30 dní před datem konání valné hromady na adresu členů spolku, uvedenou v záznamech spolku. Pozvánka má písemnou formu, například dopis, fax nebo e-mail. Pozvánka obsahuje návrh programu valné hromady.
 3. Valná hromada zejména rozhoduje o změnách stanov spolku, schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření spolku, plán činnosti a rozpočet spolku na následující období, volí a odvolává členy výboru spolku, jmenuje a odvolává revizora spolku, rozhoduje o zániku spolku, rozhoduje o zrušení členství člena spolku, pokud tento poruší některou ze svých povinností dle čl. III. stanov.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina členů spolku. Pod pojmem zastoupení se zde rozumí fyzická osoba vybavená plnou mocí člena spolku k zastupování na valné hromadě jménem člena, který se valné hromady nemůže zúčastnit. Právnické osoby, které jsou členy spolku, musí být na valné hromadě zastupovány pouze statutárním orgánem nebo fyzickou osobou, která předloží platnou plnou moc.
 5. Nesejde-li se valná hromada v usnášeníschopném počtu, svolá výbor spolku do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu se shodným programem. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných a zastoupených členů spolku.
 6. Každá přítomná nebo zastoupená fyzická nebo právnická osoba, která je členem spolku, má na valné hromadě jeden hlas. Hlasování je veřejné. Rozhoduje se prostou většinou hlasů.
 7. V případě, že se hlasuje o změně stanov, pro přijetí rozhodnutí je třeba současně nadpoloviční většina hlasů všech zakládajících členů spolku a nadpoloviční většina hlasů přítomných přidružených členů.

 

ČÁST V. Výbor spolku

 1. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku. Výbor spolku netvoří kolektivní orgán.
 2. Za spolek jednají všichni členové výboru spolku samostatně.
 3. Výbor spolku je dále řídícím orgánem spolku v období mezi valnými hromadami. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 4. Výbor spolku má tři členy. Funkční období výboru spolku je čtyři roky. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která je členem spolku nebo fyzická osoba – statutární orgán člena spolku – právnické osoby. Nadpoloviční většinu členů výboru spolku musí tvořit zakládající členové spolku.
 5. Výbor spolku zasedá podle potřeby, minimálně však 1x ročně. Je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. V případě nebezpečí z prodlení může proběhnout korespondenční (e-mailové) hlasování. Rozhodnutí přijaté korespondenčním hlasováním musí být potvrzeno na nejbližším zasedání výboru spolku.
 6. Výbor spolku jmenuje a odvolává ředitele spolku a uzavírá s ním smlouvu, která upravuje vztahy mezi spolkem a ředitelem a definuje pravomoci ředitele.
 7. Výbor spolku rozhoduje o činnosti spolku mezi zasedáními valné hromady, předkládá valné hromadě výroční zprávu a zprávu o hospodaření, plán činnosti, návrh rozpočtu a podle vlastního uvážení jakékoliv jiné návrhy. Rozhoduje o úpravách rozpočtu spolku v době mezi zasedáními valné hromady, není však oprávněn měnit schválený rozpočet tak, aby došlo ke vzniku nebo zvýšení deficitu. Schvaluje roční účetní závěrku.
 8. Výbor spolku rozhoduje o přijetí nových členů do spolku.
 9. Výbor spolku určuje výši členských příspěvků, zvlášť pro fyzické a právnické osoby. Výbor spolku schvaluje veškeré závazky spolku, zejména nájem, pronájem, nákup a prodej nemovitostí. Bez souhlasu výboru spolku nemůže spolek uzavřít jakékoliv půjčky, ať na straně dlužníka nebo věřitele. Závazky, vyplývající z běžné činnosti spolku, nepodléhají schválení výboru spolku.
 10. Výbor spolku může pověřit jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu pravomocemi pro samostatné zastupování spolku v určité věci. Rozsah zmocnění musí být v plné moci uveden.
 11. Na místo člena výboru spolku uvolněné v průběhu volebního období, musí výbor spolku kooptovat jiného člena spolku, přičemž musí být dodrženo znění odstavce 2, části V. Funkční období v takovém případě končí ve stejný den jako funkční období ostatních členů výboru spolku.

 

ČÁST VI. Revizor

 1. Revizor je kontrolním orgánem spolku.
 2. Revizora jmenuje valná hromada, vždy na dobu dvou let.
 3. Pokud revizor není jmenován, plní jeho funkci výbor spolku.
 4. Revizor zejména přezkoumává roční účetní závěrku, kontroluje účetnictví spolku a účelnost nakládání s finančními prostředky spolku.
 5. Revizor je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů, týkajících se činnosti spolku a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a účetními a dalšími předpisy
 6. V případě, že zjistí jakékoliv nesrovnalosti, je povinen informovat neprodleně ředitele spolku a výbor spolku.
 7. Revizor jedenkrát ročně podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti valné hromadě.

 

ČÁST VII. Ředitel

 1. Ředitel organizuje a řídí běžný chod spolku v rozsahu povinností, oprávnění a zodpovědností, delegovaných mu výborem spolku. Je podřízen a úkolován výborem spolku, plní funkci vedoucího zaměstnance vůči zaměstnancům spolku, odpovídá za řádné vedení účetnictví a včasné vyhotovení účetní závěrky. Zajišťuje organizační a administrativní servis pro výbor spolku a valnou hromadu spolku.
 2. Pokud není členem výboru spolku, zúčastňuje se jeho zasedání s hlasem poradním.
 3. Výbor spolku může ředitele po projednání výborem zmocnit k jednání jménem spolku v určité věci. Rozsah zmocnění musí být v plné moci uveden.
 4. Není-li ředitel jmenován, zodpovídá za výkon činností, vyplývajících z funkce ředitele výbor spolku, který je oprávněn delegovat tuto povinnost na další osobu.

 

ČÁST VIII. Hospodaření

 1. Finanční zdroje spolku tvoří zejména – dary a příspěvky právnických a fyzických osob – členské příspěvky – výnosy z majetku spolku – výnosy z organizování kulturních, vzdělávacích a společenských akcí – výnosy z publikační činnosti, které vedou k pokrytí nákladů na tuto činnost – příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů.
 2. Případný finanční přebytek spolku je používán k rozvoji aktivit spolku při naplňování cílů spolku.
 3. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

ČÁST X. Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady.
 2. Nepřechází-li majetek spolku na právního nástupce spolku, provede se před zánikem spolku likvidace. Likvidátora jmenuje valná hromada.
 3. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti dle rozhodnutí valné hromady.

 

ČÁST XI. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly vypracovány a navrženy ke schválení valnou hromadou spolku, která se koná dne 8.11.2016.

 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou spolku dne 8.11.2016.