V České republice máme špičková zdravotní zařízení různých medicínských oborů, poskytující zdravotní péči, jejíž kvalita i výsledky se vyrovnají nejlepším zahraničním klinikám. Na zdravotní péči pravidelně přispíváme, platíme zdravotní pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy jako zaměstnanci a dalších 9 % za nás odvádí zaměstnavatel.

Máme vytvořený funkční systém prevence, který zatím jako občané neumíme plně využívat.
Přitom víme, že máme právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout do nás žádnou úhradu.

Orientujeme se ale dobře v našem zdravotním systému možností a zdravotní péče? Kolik z nás má ale informaci o možnostech vyšetření, která můžeme využít? Proč zbytečně čekáme na vážnější symptomy, které mohou ohrozit náš život? Přitom denně slýcháme o smutných případech onemocnění, která končí smrtí pacienta a to často v kontextu zanedbání péče jeho vinou, protože vlastně nechodil na kontroly a vyšetření, která se mu nabízela. Nízká, v mnohých případech nulová informovanost o možnostech zdravotní péče, která jsou nám často nabízeny samotným lékařem ve spojení s naším věkem či stavem, mnohdy vede k fatálním koncům lidského života či trvalými následky.

Právě z těchto důvodů bylo založeno občanské sdružení Prevence 4U2, jehož cílem je šířit osvětu o možnostech prevence jednotlivých medicínských oborů, které se nám nabízejí. Umožní Vám orientovat se ve zdravotním systému a dá Vám informaci o zdravotní péči či vyšetření, na které máte nárok a které se Vám nabízejí. Uvědomme si, že včasná prevence může zabránit vzniku vážných onemocnění, či zlepšit jejich průběh. Osvěta, kterou sdružení Prevence4U2 šíří, povede k větší informovanosti mezi lidmi, kteří na jednom místě najdou odpověď na své otázky ohledně jejich zdraví a prevence.

Webový portál sdružení, který z tohoto důvodu vznikl, nazvaný příznačně www.prevence4U2.cz bude obsahovat kromě informací týkající se preventivní medicíny také kontakty na jednotlivá odborná pracoviště lékařů po celé České republice, které lze kontaktovat a kteří jim dané vyšetření provedou. Portál se bude věnovat všem medicínským oborům, přinese spoustu užitečných a praktických informací. Umožní Vám snadno se orientovat ve zdravotní péči, která je u nás na velmi vysoké úrovni.

PREVENCE Z pohledu praktického lékaře

Praktický lékař je pacientovi nejbližší odborná autorita v oblasti prevence, a to jak v poradenství nebo intervencích v prevenci primární, tak v prevenci sekundární. Zatímco podstatou sekundární prevence je včasné rozpoznání a ovlivňování rizikových faktorů zejména kardiovaskulárních a onkologických onemocnění, které provádí nebo zprostředkovává lékař, primární prevence je věcí každého z nás.

Primární prevence je chování, které vychází ze souhrnu doporučení nebo zásad pro předcházení nejzávažnějších onemocnění, nejčastějších příčin invalidity a úmrtnosti, zejména onemocnění srdce a cév a nádorových onemocnění. Vychází z lidského poznání, ze zkušenosti a z důkazů získaných v dlouhodobých kontrolovaných studiích, které ukazují na vztah rizikových faktorů a vzniku onemocnění
Obecná doporučení pro primární prevenci zahrnují zdravé stravování, pohybovou aktivitu a duševní rovnováhu.  Role praktického lékaře v primární prevenci spočívá v individualizaci a specifikaci těchto obecných doporučení na základě znalosti osobnosti pacienta, jeho zdravotního stavu, rodinných dispozic, rodinného, sociálního a pracovního prostředí. Praktický lékař má navíc obvykle možnost ovlivnit v některých aspektech chování celé rodiny, působením na její jednotlivé členy.

Pro individuální poradenství v oblasti primární prevence, stejně jako pro intervence v oblasti prevence sekundární, jsou nejlepším prostředím systematické preventivní prohlídky u praktického lékaře v intervalu 2 let.

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze